ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ......

นางสุวรีย์ ใจหาญ
ผู้อำนวยการสำนัก
     ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๓๒๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องแจ้งคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(๓๑ ต.ค.๕๖) รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๑๙๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ สิ้นพระชนม์ (๒๙ ต.ค.๕๖) รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว.๑๓๑๙๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (๒๙ ต.ค.๕๖) รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๑๔๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือกรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เป็นหมายเลขด่วน ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ (๒๘ ต.ค.๕๖) รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว.๑๓๐๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องการแต่งตั้งพนักงานราชการให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (๒๘ ต.ค.๕๖) รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/ว.๑๒๘๕๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องให้ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา ครั้งที่ ๑๖ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว.๑๒๗๘๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องการรายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว.๑๒๘๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว.๑๒๘๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องคำขอตั้งจบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว.๑๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือสำรวจการจ้างเหมาลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฯ ตามแบบสำรวจที่แนบ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/ว.๑๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องให้ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาที่ผ่านการตรวจสอบฯ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/ว๑๒๓๙๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์อุทกภัย  แก้ไข รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๐.๓/๕๐๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๒๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องเร่งรัดการคีย์ข้อมูลตามมาตรการประหยัดพลังงานในระบบฯ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๒๐๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๒๑๕๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบพัสดุประจำปี  ๒๕๕๖ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/ว ๑๒๑๙๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องชื่อผู้ใช้งาน (Uesrname) และ รหัสผ่าน (Password) ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๒๑๙๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องกันเงินงบประมาณ ๒๕๕๖ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๒๐๘๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องการจ้างเหมาบริการเอกชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๒๐๕๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสร้างคน-สร้างสันติ ฯ  รายละเอียด
เอกสารการประชุมประเมินมาตรฐานบ้านพักเด็กฯ รายละเอียด
  เอกสารการประชุมฯ ประเมินมาตรฐานสถานคุ้มครองฯ? รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานสถิติ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC และศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ปีงบประมาณ (แก้ไข ส่งข้อมูลภายใรวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  รายละเอียด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๑๗๐๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องการประเมินผลเข้าร่วมโครงการพัฒาศักยภาพผู้ให้บริการกลุ่มเสี่ยง รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานสถิติ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC และศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๑/ว ๗๙๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องสรรหาอาสาสมัครฯ เพื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่น รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๑๖๔๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/ตัวชี้วัดที่กำหนด รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๑๖๓๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือตรวสอบข้อมูล และข้อเท็จริงบุคคลสองสัญชาติฯ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/ว๑๑๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องให้ปิดประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเยียวยาฯ ครั้งที่ ๑๕  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๑๕๙๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุลที่เคยอยู่ในอุปการะฯ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๑๕๑๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๑๕๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องการสำรวจ CSR ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒานางาน พม.ฯ  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๑๕๑๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสำรวความรู้ที่ต้องการอบรม รายละเอียด (แก้ไขไฟล์ใหม่)
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๑๔๔๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนิงานตามแผนปรับปรุงภายในรอบ ๑๒ เดือนฯ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๑๓๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องชะลอการจ้างเหมาบริการเอกชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๑๓๓๑ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องขอเชิญประชุมการสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖ฯ รายละเอียด
เอกสารเพิ่มเติม ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๘๒๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๑๘๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องซักซ้อมนโยายเร่ง่วนแนวทางในการปฏิบัติของบ้านพักเด็กและครอบครัว และบ้านมิตรไมตรี  รายละเอียด
ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอแสดงควมจำนงไปเทศอบรมเยาวชน รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๕/ว๘๒๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอซักซ้อมการปฏิบัติงานของพัสดุ ส่วนคลัง  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๙๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ใน www.e-report.enegy.go.th รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องการซักซ้อมและเตียมความพร้อม เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติภาระกิจตามหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๐๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องสำรวข้อมูลการช่วยเหลือเด็กแบบครอบครัวอุปถัมป์ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๐๐๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
ฯ ("ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ได้ที่โทรสารหมายเลข 0 2281 5030 และ 0 2282 8883 หรือ e-mail : domis_vio@hotmail.com") รายละเอียด
แบบสอบถามประมวลข้อมูลเรื่องกระบวนการคัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๗๓๙๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๘๖๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ทราบ พิจารณาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๘๖๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ทราบ ข้าราชการในสังกัดหากมีความประสค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษฯ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๗๖๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการบ้านพักเด็กฯ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๘๒๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือจัดทำการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ สอ.พม.ว๓๓๗๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องกำหนดสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๗๗๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหรณ์ออมทรัพย์  รายละเอียด
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม) รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว ๗๒๕๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๗๗๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการบ้านพักเด็กและะครอบครัว รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๐๙๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้าประจำครั้งที่๒  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๐๘๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งี่ ๒  รายละเอียด
แจ้งรายละเอียด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดวางระบบการควบคุมภายใน" รุ่นที่๕  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๙๗๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๖  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/ว๑๙๗๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมการใช้งานระบบตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ระยะที่ ๒ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๘/ว๑๖๖๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกรมฯ ปี ๒๕๕๗  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๘๔๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องแจ้งรายละเอียดการส่งใช้เงินยืมหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๗๘๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสปป"  
รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/๑๙๑๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone   รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/ว๑๙๐๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องเชิญอบรมการใช้งานระบบตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๙๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องการจัดทำป้ายถาวร OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๙๕๒๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องสมัครขอรับทุนเข้าร่วมการสัมมนาของรัฐบาลสาธารณประชาชนจีน  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๔๑๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องปรับลดค่าอาหารผู้รับการสงเคราะห์  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๒๓๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือคุ้มรองผู้ถูกกระทำ ฯ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๐๓๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องรายงานการใช้ระบบฐานการรับและจัดสรรทรพยากรบริจาค รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๙๘๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องเร่งรัดการกรอกข้อมูลการลดใช้พลังงาน รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๘๙๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องแจ้งการเปลี่ยนแบบฟอร์มในการรายงานข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๗๙๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอยกเว้นการจัดซื้ออาหารด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๗๙๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องการระงับใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลฯ ชั่วคราว  รายละเอียด
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสารดาวน์โหลด
  คู่มือการใช้ 1300
  แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสียหาย ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         หน้าหลัก
         ภารกิจ
         วิสัยทัศน์
       พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
         ติดต่อเรา
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
Copyright @ http://www.batwc.org