ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ......

นางสุวรีย์ ใจหาญ
ผู้อำนวยการสำนัก
  ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
square43_red.gif
ปฏิบัติการเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
square43_red.gif
ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
square43_red.gif
พัฒนาระบบ และรูปแบบการดำเนินงานคุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยา ส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
square43_red.gif
ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ค้าประเวณี และประสานงานกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ
square43_red.gif
ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายในการพัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
square43_red.gif
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากอนุสัญญา ปฏิญญา พิธีสารและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาผู้ได้รับผลกระทบ จากการถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

square43_red.gif

ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

   กลุ่มเป้าหมาย

square43_red.gif
ผู้ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
square43_red.gif
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
square43_red.gif
ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสารดาวน์โหลด
  คู่มือการใช้ 1300
  แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสียหาย ฯ
         หน้าหลัก
         ภารกิจ
         วิสัยทัศน์
       พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
         ติดต่อเรา
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
     

สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
Copyright @ http://www.batwc.org