ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางสุภัชชา สุทธิพล
ผู้อำนวยการกอง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามหนังสือ ที่ กคค/ว๐๖๕๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประชาบดี (๑๑ มิ.ย.๕๘) รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ พม๐๒๐๕/ว๒๘๖๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องการเสนอชื่อผู้ปฏิบัตงานที่มีผลดีงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ (๒๖ พ.ค.๕๘) รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ กคค/ว๐๓๐๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผุ้นำการเปลี่ยนแปลง (๑๘ พ.ค.๕๘) รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๔/ว๑๑๙๓ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องขอให้บ้านพักเด็กและครอบครัว ส่งข้อมูลผู้รับบริการในรอบ ๖ เดือน ฯ (กรมกิจเด็กและเยาวชน (๑๔ พ.ค.๕๘) รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๔/๑๑๕๔ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ จากกรณี 
กรมบัญชีกลางยังไม่พิจารณาอนุมัติหน่วยเบิกจ่าย โดยขอให้หน่วยงานบ้านพักเด็กฯ ดำเนินการ
 ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ (กรมกิจเด็กและเยาวชน (๑๔ พ.ค.๕๘) รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ กคค / ว๐๒๔๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องดำเนินการแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการพร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มฯ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (๖ พ.ค.๕๘) รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๕/๙๕๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการมอบหมายงานและรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (๒๔ เม.ย.๕๘) รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๕/๙๕๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการมอบหมายงานและรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรมกิจการผู้สูงอายุ (๒๔ เม.ย.๕๘) รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๕/๙๕๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการมอบหมายงานและรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน (๒๔ เม.ย.๕๘) รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๕/๙๕๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการมอบหมายงานและรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๒๓ เม.ย.๕๘) รายละเอียด
   
   
   
 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสารดาวน์โหลด
  คู่มือการใช้ 1300
  แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสียหาย ฯ
         หน้าหลัก
         ภารกิจ
         วิสัยทัศน์
    พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
         ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Copyright @ http://www.batwc.org