ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ......

นางสุวรีย์ ใจหาญ
ผู้อำนวยการสำนัก

 
  ข่าวกิจกรรม
      ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๓๐๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือสั่งซื้อการ์ด ส.ค.ส.ปี ๒๕๕๘ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๖๖๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและติดตามผลครอบครัวเพื่อเป็นของขวัญประชาชน รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๖๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๑๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กร.พม. (๗.๔.๙) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรม "หลักการเขียนหนังสือราชการฯ" รายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๔๙๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๔๓๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินงานโครงการครอบครัวผูกพัน สมานฉันท์ ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๘๔๑๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องรายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๒๔๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องซักซ้อมข้อพึงระวังปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีฯ รายละเอียด  
 เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฎิปัติราชการแทน รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๒๒๔๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการใช้ดุลยพินิจตามคำสั่งมอบอำนาจ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๘/ว.๒๑๘  ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๑/ว ๑๑๙๓๖   ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอให้ความอนุเคราะห์ไปอบรมเทศในหน่วยงาน พม.  รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๑๒๑๒๓  ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๔๘๘  ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครประชาบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๐๕๑  ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการสมัคเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรฯ  รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๙๓๘  ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินการโครงการเสริมสร้างพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๘๓๔  ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญประชุมโครงการฝึกอบรม "การให้ความรู้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ " รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๘๘๒  ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้เข้ารับอบรมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รุ่นที่ ๕ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๘๒๖  ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องคำขอตั้งงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๘๒๗  ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด สปป. รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๖๓๗  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการให้ความรู้กับหญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๖๓๖  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อล่วง รายละเอียด  
ตามหนังสื